NArchitekTURA = Natura + Architektura

NArchitekTURA I NArchitecTURE to grupa projektowa założona i prowadzona przez Bartosza Haducha. Interdyscyplinarna pracownia ł±czy działania z zakresu projektowania: urbanistyki, krajobrazu, architektury, wnętrz, grafiki, designu oraz publicystyki. Obecnie trzon zespołu stanowi± Bartosz Haduch, Łukasz Marjański, Michał Haduch i Michał Sapeta, jednak w zależno¶ci od specyfiki poszczególnych zleceń jego skład uzupełniany jest o specjalistów z różnych branż, od konstruktorów i technologów po socjologów, biologów, artystów czy projektantów mody. Nazwa NArchitekTURA to rezultat poł±czenia słów: natura i architektura. Współzależno¶ć i symbioza tych dwóch obszarów s± kluczowe dla filozofii projektowej grupy. Naturalne materiały i procesy pojawiaj± się w różnych skalach i formach w większo¶ci projektów pracowni. Zrównoważony rozwój, ekologia, recykling, zmiany klimatyczne, cykliczno¶ć pór roku i dnia, ¶wiatło i cień, zagadnienia zwi±zane z czasem i jego przemijaniem oraz wpływ wymienionych czynników na życie ludzkie - to główne tematy poruszane w pracach grupy. W polu zainteresowań pracowni leż± również różne sposoby zapisu informacji: muzyki, obrazu, tekstu itp. Przy powstawaniu poszczególnych koncepcji inspirację dla projektantów stanowi± nieraz przeciwstawne Ľródła: od studiów badawczych po działania intuicyjne, od historii po futurologię, od botaniki po behawioryzm, od technologii po sztukę i poszukiwanie piękna w codzienno¶ci. NArchitekTURA i Bartosz Haduch s± laureatami licznych nagród: m.in wyróżnienia dla jednej z najbardziej utalentowanych młodych pracowni ¶wiata w ramach Wallpaper* Architects Directory 2010 czy pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie na projekt Ambasady Europy. Prace grupy prezentowane były podczas ekspozycji m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli, kompleksie Ambasad Państw Skandynawskich w Berlinie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz w stołecznej Narodowej Galerii Sztuki - Zachęta. Projekty zespołu publikowane były w wielu międzynarodowych czasopismach, jak Wallpaper*, Domus, Mark-Magazine, Elle Decoration czy A&B. Bartosz Haduch i Michał Haduch zajmuj± się także krytyk± architektoniczn±, współpracuj±c m.in. z magazynami: Mark-Magazine, Wallpaper*, Domus, Häuser, World Architecture, A&B, Autoportret, Vox Design, Futu Design Guide, 2+3D, MOCAK Forum, Architektura-Murator i ARCH. NArchitekTURA publikuje również ksi±żki dotycz±ce różnych dziedzin projektowania i sztuki, m.in.: “Architectourism 01 - HISZPANIA” (wyróżniona Nagrod± Magellana 2012) oraz “Herzog & de Meuron. Architekci (i) Arty¶ci” (nagrodzona stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Młoda Polska”). Uzupełnieniem praktyki zawodowej Bartosza Haducha jest działalno¶ć naukowa i edukacyjna uhonorowana stopniem doktora nauk technicznych w 2011 roku. Obecnie grupa NArchitekTURA pracuje nad projektami w Polsce, Portugalii i Maroku oraz dwiema ksi±żkami.NArchitecTURE = Nature + Architecture

NArchitekTURA I NArchitecTURE is a design and research group founded and led by Bartosz Haduch. The multidisciplinary office takes on various activities: from urban, landscape, architectural, interior, graphic or industrial design to journalism. Currently the core of the practice consists of Bartosz Haduch, Łukasz Marjański, Michał Haduch and Michał Sapeta, but depending on specificity of particular projects the group collaborates with numerous specialists, ranging from structural engineers and technologists to sociologists, biologists, artists or fashion designers. The name NArchitecTURE derives from combining of two words: nature and architecture. This correlation and symbiotic connection is crucial to the work of the practice, which incorporates natural materials and processes into architecture. Sustainable development, ecology, recycling, climate or seasonal changes and cycles, light, shade, time - and the impact of the above-mentioned aspects on human life - these are the main issues explored by the group. The practice’s interests are also centred on different ways of notation of information: music, image, text etc. Inspirations for particular concepts can be found in various, sometimes contrary sources: from scientific research to intuition, from history to futurology, from botany to behaviorism, from technology to art, from beauty to the ordinary. NArchitecTURE and Bartosz Haduch have been honoured with numerous awards: e.g. selection for 30 most talented young offices in the world by Wallpaper* Architects Directory 2010 and first prize in an international competition for a design of an Embassy of Europe. The practice’s works have been exhibited, among others, in: European Parliament in Brussels, Embassies of the Nordic Countries in Berlin, Museum of Modern Art in Warsaw and Zachęta - National Gallery of Art in Warsaw. Group’s projects have been published in various international magazines, like: Wallpaper*, Domus, Mark-Magazine, Elle Decoration and A&B. As architectural journalists and critics Bartosz Haduch and Michał Haduch have been collaborating with Mark-Magazine, Wallpaper*, Domus, Häuser, World Architecture, A&B, Autoportret, Vox Design, Futu Design Guide, 2+3D, MOCAK Forum, Architektura-Murator and ARCH. NArchitecTURE is also an editorial platform for publications concerning architecture, design and art, having released following books: “Architectourism 01-SPAIN” (awarded with Magellan Award 2012) and “Herzog & de Meuron. Architects (&) Artists” (granted with The Polish Ministry of Culture and National Heritage - “Young Poland” scholarship). Bartosz Haduch received a PhD degree in 2011 and continues his scientific and academic career complementing his practice in the architectural field. Currently NArchitecTURE group works on projects in Poland, Portugal, Morocco and two new books.